ایران فینالیست بسکتبال آسیا چلنج شد

ایران فینالیست بسکتبال آسیا چلنج شد
تیم ملی بسکتبال ایران با شکست دادن اردن به فینال آسیا چلنج صعود کرد.

ایران فینالیست بسکتبال آسیا چلنج شد

تیم ملی بسکتبال ایران با شکست دادن اردن به فینال آسیا چلنج صعود کرد.
ایران فینالیست بسکتبال آسیا چلنج شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author