اومتیتی: تقابل با MSN باعث پیشرفتم شده

اومتیتی: تقابل با MSN باعث پیشرفتم شده
ساموئل اومتیتی، مدافع بارسولنا مدعی شد که پیشرفت زیادی به واسطه هم تیمی بودن با مسی، سوارز و نیمار در فوتبالش ایجاد شده است.

اومتیتی: تقابل با MSN باعث پیشرفتم شده

ساموئل اومتیتی، مدافع بارسولنا مدعی شد که پیشرفت زیادی به واسطه هم تیمی بودن با مسی، سوارز و نیمار در فوتبالش ایجاد شده است.
اومتیتی: تقابل با MSN باعث پیشرفتم شده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author