اولین پیروزی فصل برمن با هدایت الکساندر نوری

اولین پیروزی فصل برمن با هدایت الکساندر نوری
وردربرمن توانست با هدایت الکساندر نوری، اولین پیروزی فصل خود را پس از گذشت پنج هفته از رقابت های بودنس لیگا بدست آورد.

اولین پیروزی فصل برمن با هدایت الکساندر نوری

وردربرمن توانست با هدایت الکساندر نوری، اولین پیروزی فصل خود را پس از گذشت پنج هفته از رقابت های بودنس لیگا بدست آورد.
اولین پیروزی فصل برمن با هدایت الکساندر نوری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author