اولین تعویض اجباری دربی

اولین تعویض اجباری دربی
سرمربی پرسپولیس در دقیقه 70 بازی اولین تعویض تیمش را به خاطر مصدومیت محمد انصاری انجام داد.

اولین تعویض اجباری دربی

سرمربی پرسپولیس در دقیقه 70 بازی اولین تعویض تیمش را به خاطر مصدومیت محمد انصاری انجام داد.
اولین تعویض اجباری دربی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author