انصاری: مصدوم نشدم، حالت تهوع داشتم

انصاری: مصدوم نشدم، حالت تهوع داشتم
محمد انصاری گفت که در جریان بازی با استقلال مصدوم نشده است.

انصاری: مصدوم نشدم، حالت تهوع داشتم

محمد انصاری گفت که در جریان بازی با استقلال مصدوم نشده است.
انصاری: مصدوم نشدم، حالت تهوع داشتم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author