انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس
هدف طارمی و رضاییان اروپا بود؛ اما این کجا و آن کجا؟! آقای گل صداقت داشت و رضاییان مخفی کاری کرد.

انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

هدف طارمی و رضاییان اروپا بود؛ اما این کجا و آن کجا؟! آقای گل صداقت داشت و رضاییان مخفی کاری کرد.
انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیس

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author