انتخاب تیم داورى ژاپنى براى قضاوت دیدار ایران-کره جنوبى!

انتخاب تیم داورى ژاپنى براى قضاوت دیدار ایران-کره جنوبى!
تیم داوری ژاپنی قضاوت دیدار ایران و کره جنوبی را بر عهده گرفتند.

انتخاب تیم داورى ژاپنى براى قضاوت دیدار ایران-کره جنوبى!

تیم داوری ژاپنی قضاوت دیدار ایران و کره جنوبی را بر عهده گرفتند.
انتخاب تیم داورى ژاپنى براى قضاوت دیدار ایران-کره جنوبى!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author