امیرحسین صادقی بعدازظهر به کردان می‌رود

امیرحسین صادقی بعدازظهر به کردان می‌رود
بازیکن تازه وارد پیکان به احتمال فراوان از بعدازظهر در اردوی تیمش در کردان شرکت می کند.

امیرحسین صادقی بعدازظهر به کردان می‌رود

بازیکن تازه وارد پیکان به احتمال فراوان از بعدازظهر در اردوی تیمش در کردان شرکت می کند.
امیرحسین صادقی بعدازظهر به کردان می‌رود

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author