امیدواری به یک تیم نوظهور؛ قشقایی!

امیدواری به یک تیم نوظهور؛ قشقایی!
حضور تماشاگران پرشور شیرازی  که برای حمایت از تیم دسته‌دویی قشقایی به ورزشگاه حافظیه شیراز آمده بودند تعجب بسیاری را برانگیخت.

امیدواری به یک تیم نوظهور؛ قشقایی!

حضور تماشاگران پرشور شیرازی  که برای حمایت از تیم دسته‌دویی قشقایی به ورزشگاه حافظیه شیراز آمده بودند تعجب بسیاری را برانگیخت.
امیدواری به یک تیم نوظهور؛ قشقایی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author