امام هادی(ع)؛ حافظ بینش نبوی و روشنگر احکام اسلامی

امام هادی(ع)؛ حافظ بینش نبوی و روشنگر احکام اسلامی
امام هادی(ع) دهمین پیشوای شیعیان با دانش عمیق و استدلال های منطقی خویش به اصلاح بینش مسلمانان و دفاع از کیان دین اسلام در برابر دشمنان پرداخت و با استفاده از آموزه های این دین الهی به بسیاری از مسایل اعتقادی و عقیدتی مردم آن روزگار پاسخ داد و زمینه را برای امامت امام زمان(عج) فراهم آورد.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


امام هادی(ع)؛ حافظ بینش نبوی و روشنگر احکام اسلامی

امام هادی(ع) دهمین پیشوای شیعیان با دانش عمیق و استدلال های منطقی خویش به اصلاح بینش مسلمانان و دفاع از کیان دین اسلام در برابر دشمنان پرداخت و با استفاده از آموزه های این دین الهی به بسیاری از مسایل اعتقادی و عقیدتی مردم آن روزگار پاسخ داد و زمینه را برای امامت امام زمان(عج) فراهم آورد.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


امام هادی(ع)؛ حافظ بینش نبوی و روشنگر احکام اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author