المپیکی ایران شاید به المپیک نرسد!

المپیکی ایران شاید به المپیک نرسد!
اصل خبر این بود؛ نواب نصیرشلال مصدوم شد و شاید المپیک را از دست بدهد.

المپیکی ایران شاید به المپیک نرسد!

اصل خبر این بود؛ نواب نصیرشلال مصدوم شد و شاید المپیک را از دست بدهد.
المپیکی ایران شاید به المپیک نرسد!

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author