العربی در انتظار پاسخ شبکه CANAL+ فرانسه/ ​​​​​​​لی گوئن پل بازگشت دژاگه (عکس)

العربی در انتظار پاسخ شبکه CANAL+ فرانسه/ ​​​​​​​لی گوئن پل بازگشت دژاگه (عکس)
باشگاه قطری سخت به دنبال نهایی کردن قرارداد با مربی مشهور فرانسوی است تا به وضعیت خود سرو سامان بدهد.

العربی در انتظار پاسخ شبکه CANAL+ فرانسه/ ​​​​​​​لی گوئن پل بازگشت دژاگه (عکس)

باشگاه قطری سخت به دنبال نهایی کردن قرارداد با مربی مشهور فرانسوی است تا به وضعیت خود سرو سامان بدهد.
العربی در انتظار پاسخ شبکه CANAL+ فرانسه/ ​​​​​​​لی گوئن پل بازگشت دژاگه (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author