«الراموسه» در جنوب حلب به‌ صورت کامل آزاد شد

«الراموسه» در جنوب حلب به‌ صورت کامل آزاد شد
نیروهای مقاومت با حرکت از سه محور اصلی موفق شدند کنترل منطقه «الراموسه» در جنوب حلب را به‌صورت کامل در اختیار خود بگیرند.
۲۱:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۹ شهریور


«الراموسه» در جنوب حلب به‌ صورت کامل آزاد شد

نیروهای مقاومت با حرکت از سه محور اصلی موفق شدند کنترل منطقه «الراموسه» در جنوب حلب را به‌صورت کامل در اختیار خود بگیرند.
۲۱:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۹ شهریور


«الراموسه» در جنوب حلب به‌ صورت کامل آزاد شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author