افطاری کنار مزار شهدا

افطاری کنار مزار شهدا
این روزها افطاری در کنار مزار مطهر شهدا رنگ و بوی خاص خودش را دارد. زائران قبور شهدا، ساده و بی تکلف اما سرشار از روشنایی افطاریشان را برپا می دارند.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


افطاری کنار مزار شهدا

این روزها افطاری در کنار مزار مطهر شهدا رنگ و بوی خاص خودش را دارد. زائران قبور شهدا، ساده و بی تکلف اما سرشار از روشنایی افطاریشان را برپا می دارند.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


افطاری کنار مزار شهدا

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author