اطمینان سویا از حفظ سرمربی خود

اطمینان سویا از حفظ سرمربی خود
رئیس باشگاه سویا می گوید از اطمینان لازم برای حفظ کادر فنی و بازیکنان کلیدی اش برخوردار است.

اطمینان سویا از حفظ سرمربی خود

رئیس باشگاه سویا می گوید از اطمینان لازم برای حفظ کادر فنی و بازیکنان کلیدی اش برخوردار است.
اطمینان سویا از حفظ سرمربی خود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author