اشکان نمی رسد،همچنان شجاعی در ترکیب اصلی تیم ملی!

اشکان نمی رسد،همچنان شجاعی در ترکیب اصلی تیم ملی!
اشکان دژاگه بازی‌های پیش روی تیم ملی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد تا بعد از منتظری دومین غایب بزرگ ملی این دو بازی سخت باشد.

اشکان نمی رسد،همچنان شجاعی در ترکیب اصلی تیم ملی!

اشکان دژاگه بازی‌های پیش روی تیم ملی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد تا بعد از منتظری دومین غایب بزرگ ملی این دو بازی سخت باشد.
اشکان نمی رسد،همچنان شجاعی در ترکیب اصلی تیم ملی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author