اشکال کار منصوریان و تیمش کجاست؟

اشکال کار منصوریان و تیمش کجاست؟
تیم استقلال این هفته علی رغم نمایشی قابل قبول نتوانست به پیروزی برسد.

اشکال کار منصوریان و تیمش کجاست؟

تیم استقلال این هفته علی رغم نمایشی قابل قبول نتوانست به پیروزی برسد.
اشکال کار منصوریان و تیمش کجاست؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author