اشتباه سایت شورای المپیک آسیا درباره کاهش سهمیه‌های آسیایی

اشتباه سایت شورای المپیک آسیا درباره کاهش سهمیه‌های آسیایی
سایت کمیته المپیک نوشت:موضوع محدودیت حضور ورزشکاران در بازیهای آسیایی در دستورجلسات مجمع عمومی و هیات اجرایی شورای المپیک آسیا به هیچ عنوان مطرح نبوده است.

اشتباه سایت شورای المپیک آسیا درباره کاهش سهمیه‌های آسیایی

سایت کمیته المپیک نوشت:موضوع محدودیت حضور ورزشکاران در بازیهای آسیایی در دستورجلسات مجمع عمومی و هیات اجرایی شورای المپیک آسیا به هیچ عنوان مطرح نبوده است.
اشتباه سایت شورای المپیک آسیا درباره کاهش سهمیه‌های آسیایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author