استقلال نیمه اول را از ذوب آهن برد/بختیار ساخت، امید زد

استقلال نیمه اول را از ذوب آهن برد/بختیار ساخت، امید زد
امید ابراهیمی اولین گل فصل خود را برای آبی ها به ثمر رساند.

استقلال نیمه اول را از ذوب آهن برد/بختیار ساخت، امید زد

امید ابراهیمی اولین گل فصل خود را برای آبی ها به ثمر رساند.
استقلال نیمه اول را از ذوب آهن برد/بختیار ساخت، امید زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author