از آسمان تا زمین؛ عملکرد وارونه خط حمله برانکو در فصل جدید

از آسمان تا زمین؛ عملکرد وارونه خط حمله برانکو در فصل جدید
خط حمله پرسپولیس در این فصل تا هفته ششم فقط 4 گل زده است.

از آسمان تا زمین؛ عملکرد وارونه خط حمله برانکو در فصل جدید

خط حمله پرسپولیس در این فصل تا هفته ششم فقط 4 گل زده است.
از آسمان تا زمین؛ عملکرد وارونه خط حمله برانکو در فصل جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author