اردن حریف ایران در نیمه نهایی شد

اردن حریف ایران در نیمه نهایی شد
تیم بسکتبال اردن حریف ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیا چلنج شد.

اردن حریف ایران در نیمه نهایی شد

تیم بسکتبال اردن حریف ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیا چلنج شد.
اردن حریف ایران در نیمه نهایی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author