ادعای Mercafútbol / امیدواری آرسن ونگر به جذب بنزما

ادعای Mercafútbol / امیدواری آرسن ونگر به جذب بنزما
کریم بنزما در دو سال گذشته همواره یکی از بازیکنان موردنظر آرسنال در بازار نقل و انتقالات بوده است.

ادعای Mercafútbol / امیدواری آرسن ونگر به جذب بنزما

کریم بنزما در دو سال گذشته همواره یکی از بازیکنان موردنظر آرسنال در بازار نقل و انتقالات بوده است.
ادعای Mercafútbol / امیدواری آرسن ونگر به جذب بنزما

label, , , , , , , , , , , ,

About the author