ادعای Handelszeitung/ تغییر نام، شکل برگزاری و محل مراسم توپ طلا

ادعای Handelszeitung/ تغییر نام، شکل برگزاری و محل مراسم توپ طلا
مراسم سالانه اهدای توپ طلای فیفا که به بالون دور معروف بود، احتمالا از امسال در شهر دیگری به غیر از زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد.

ادعای Handelszeitung/ تغییر نام، شکل برگزاری و محل مراسم توپ طلا

مراسم سالانه اهدای توپ طلای فیفا که به بالون دور معروف بود، احتمالا از امسال در شهر دیگری به غیر از زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد.
ادعای Handelszeitung/ تغییر نام، شکل برگزاری و محل مراسم توپ طلا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author