اختلاف طبقاتی نجومی در آمریکا

اختلاف طبقاتی نجومی در آمریکا
مطالعات جدید در آمریکا نشان می دهد بین خانواده های سیاه پوست و سفید پوست شکاف طبقاتی شدید و اختلاف ۲۲۰ ساله از لحاظ توزیع ثروت وجود دارد.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


اختلاف طبقاتی نجومی در آمریکا

مطالعات جدید در آمریکا نشان می دهد بین خانواده های سیاه پوست و سفید پوست شکاف طبقاتی شدید و اختلاف ۲۲۰ ساله از لحاظ توزیع ثروت وجود دارد.
۱۱:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


اختلاف طبقاتی نجومی در آمریکا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author