اختلاف شدید مهدوی‌کیا با مردی که او را به فوتبال ایران و جهان معرفی کرد

اختلاف شدید مهدوی‌کیا با مردی که او را به فوتبال ایران و جهان معرفی کرد
مهدی مهدوی‌کیا با علی دوستی‌مهر اختلاف نظر شدید پیدا کرده است.

اختلاف شدید مهدوی‌کیا با مردی که او را به فوتبال ایران و جهان معرفی کرد

مهدی مهدوی‌کیا با علی دوستی‌مهر اختلاف نظر شدید پیدا کرده است.
اختلاف شدید مهدوی‌کیا با مردی که او را به فوتبال ایران و جهان معرفی کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author