احتمال برگزاری اردوی حدادی در روسیه یا مالزی

در صورت ارائه درخواست مربی احسان حدادی برای برگزاری اردو در خارج از کشور، این پرتابگر ایران در یکی از کشورهای روسیه یا مالزی اردو برگزار می‌کند.

روزنامه قانون

قرآن

label, , , , , , , , ,

About the author