اتفاق جالب؛ کی روش تا از منچستر تعریف کرد، این تیم باخت!

اتفاق جالب؛ کی روش تا از منچستر تعریف کرد، این تیم باخت!
از روزی که کارلوس از منچستر تعریف کرد این تیم نتایج ضعیفی به دست آورده است.

اتفاق جالب؛ کی روش تا از منچستر تعریف کرد، این تیم باخت!

از روزی که کارلوس از منچستر تعریف کرد این تیم نتایج ضعیفی به دست آورده است.
اتفاق جالب؛ کی روش تا از منچستر تعریف کرد، این تیم باخت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author