اتفاقی که می‌تواند باعث شود ویسی سینه‌خیز از اصفهان به اهواز برگردد!

اتفاقی که می‌تواند باعث شود ویسی سینه‌خیز از اصفهان به اهواز برگردد!
عادل فردوسی‌پور واکنشی جالب به صحبت‌های مهمان برنامه خود داشت.

اتفاقی که می‌تواند باعث شود ویسی سینه‌خیز از اصفهان به اهواز برگردد!

عادل فردوسی‌پور واکنشی جالب به صحبت‌های مهمان برنامه خود داشت.
اتفاقی که می‌تواند باعث شود ویسی سینه‌خیز از اصفهان به اهواز برگردد!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author