اتحادیه اروپا: انگلیس زودتر تکلیفش را مشخص کند

اتحادیه اروپا: انگلیس زودتر تکلیفش را مشخص کند
رئیس کمیسیون اروپا خطاب به دولت انگلیس گفت: هر چه سریعتر وضعیت خود را مشخص کنید.
۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اتحادیه اروپا: انگلیس زودتر تکلیفش را مشخص کند

رئیس کمیسیون اروپا خطاب به دولت انگلیس گفت: هر چه سریعتر وضعیت خود را مشخص کنید.
۱۷:۰۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اتحادیه اروپا: انگلیس زودتر تکلیفش را مشخص کند

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author