ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به کلیه دستگاههای اجرایی

ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به کلیه دستگاههای اجرایی
معاون اول رئیس جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
۲۰:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به کلیه دستگاههای اجرایی

معاون اول رئیس جمهور بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
۲۰:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به کلیه دستگاههای اجرایی

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author