آیا نیازی به این بیانیه‌های بزرگوارانه در حمایت از تیم‌ملی است؟

آیا نیازی به این بیانیه‌های بزرگوارانه در حمایت از تیم‌ملی است؟
مهدی تاج و تیم فکری‌اش به سبک دهه 40 می‌خواهند حس وحدت ملی برای حمایت از تیم‌ملی ایجاد کنند.

آیا نیازی به این بیانیه‌های بزرگوارانه در حمایت از تیم‌ملی است؟

مهدی تاج و تیم فکری‌اش به سبک دهه 40 می‌خواهند حس وحدت ملی برای حمایت از تیم‌ملی ایجاد کنند.
آیا نیازی به این بیانیه‌های بزرگوارانه در حمایت از تیم‌ملی است؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author