آیا ستاره ایرانی از حضور در هلند ناراضی است؟

آیا ستاره ایرانی از حضور در هلند ناراضی است؟
دو جمله کوتاه درباره علیرضا جهانبخش نشان از این دارد که او برای ماندن در هلند دو دل شده است.

آیا ستاره ایرانی از حضور در هلند ناراضی است؟

دو جمله کوتاه درباره علیرضا جهانبخش نشان از این دارد که او برای ماندن در هلند دو دل شده است.
آیا ستاره ایرانی از حضور در هلند ناراضی است؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author