آقای گل برزیلی از امروز در تمرینات تراکتور/ لوسیانو ادینیو وارد تبریز شد

آقای گل برزیلی از امروز در تمرینات تراکتور/ لوسیانو ادینیو وارد تبریز شد
مهاجم برزیلی تیم تراکتورسازی بامداد امروز وارد تبریز شد.

آقای گل برزیلی از امروز در تمرینات تراکتور/ لوسیانو ادینیو وارد تبریز شد

مهاجم برزیلی تیم تراکتورسازی بامداد امروز وارد تبریز شد.
آقای گل برزیلی از امروز در تمرینات تراکتور/ لوسیانو ادینیو وارد تبریز شد

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author