آقای کی‌روش؛آقای فردوسی‌پور! کاش این قدر تند نمی‌رفتید

آقای کی‌روش؛آقای فردوسی‌پور! کاش این قدر تند نمی‌رفتید
حالا رسانه‌های قطری و سعودی شلوغ کرده‌اند و می‌گویند در برنامه 90 به آنها توهین شده‌است. این جو از سوی آنها فضاسازی است اما کاش ما بهانه‌ای به آنها نمی دادیم.

آقای کی‌روش؛آقای فردوسی‌پور! کاش این قدر تند نمی‌رفتید

حالا رسانه‌های قطری و سعودی شلوغ کرده‌اند و می‌گویند در برنامه 90 به آنها توهین شده‌است. این جو از سوی آنها فضاسازی است اما کاش ما بهانه‌ای به آنها نمی دادیم.
آقای کی‌روش؛آقای فردوسی‌پور! کاش این قدر تند نمی‌رفتید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author