آغاز مطلاعات پروژه راه آهن سریع تهران – اصفهان

آغاز مطلاعات پروژه راه آهن سریع تهران – اصفهان
سرعت سیر و بهره برداری پروژه راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان بر مبنای ۲۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده تا در صورت نیاز بتوان تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز ارتقا داد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


آغاز مطلاعات پروژه راه آهن سریع تهران – اصفهان

سرعت سیر و بهره برداری پروژه راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان بر مبنای ۲۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده تا در صورت نیاز بتوان تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز ارتقا داد.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


آغاز مطلاعات پروژه راه آهن سریع تهران – اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author