آغاز به کار مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی

آغاز به کار مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی
با آغاز بکار مرکز مبادله فناوری با حضور روسای سازمان صنایع کوچک ایران و کره جنوبی، انتقال فناوری، راه اندازی، هدایت و راهبری در صنایع کوچک و متوسط هر دو کشور در این مرکز انجام خواهد شد.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


آغاز به کار مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی

با آغاز بکار مرکز مبادله فناوری با حضور روسای سازمان صنایع کوچک ایران و کره جنوبی، انتقال فناوری، راه اندازی، هدایت و راهبری در صنایع کوچک و متوسط هر دو کشور در این مرکز انجام خواهد شد.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


آغاز به کار مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author