آخرین وضعیت پورحیدری از زبان فرزند

آخرین وضعیت پورحیدری از زبان فرزند
فرزند پورحیدری می گوید که عضو هیات مدیره این باشگاه با نظر پزشکان همچنان در بیمارستان حضور دارد.

آخرین وضعیت پورحیدری از زبان فرزند

فرزند پورحیدری می گوید که عضو هیات مدیره این باشگاه با نظر پزشکان همچنان در بیمارستان حضور دارد.
آخرین وضعیت پورحیدری از زبان فرزند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author