آخرین قرارداد پورحیدری با استقلال چقدر بود؟

آخرین قرارداد پورحیدری با استقلال چقدر بود؟
پورحیدری امسال پولی از آبی‌ها نگرفت.

آخرین قرارداد پورحیدری با استقلال چقدر بود؟

پورحیدری امسال پولی از آبی‌ها نگرفت.
آخرین قرارداد پورحیدری با استقلال چقدر بود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author