آخرین تمرین تیم ملی در تهران برگزار شد

آخرین تمرین تیم ملی در تهران برگزار شد
آخرین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال پیش از سفر به مالزی برگزار شد.

آخرین تمرین تیم ملی در تهران برگزار شد

آخرین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال پیش از سفر به مالزی برگزار شد.
آخرین تمرین تیم ملی در تهران برگزار شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author